วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชื่อไทยเพราะๆ ตั้งชื่อตัวละครหญิงสวยๆชื่อไทยเพราะๆ ตั้งชื่อตัวละครหญิงสวยๆ

1. ภัทรวดี :


2. หัตถยา :


3. พิมพิชยา :


4. มินตรา :


5. ชัชชุอร :


6. ลักษ์นารา :


7. วิลาวัณย์  : ชื่อผู้หญิง


8. วณิชยา :


9. ชนิศา :


10. ปิยะนุช :


11. ดาริน :


12. พิชญาภา :


13. คัทลีย์ :


14. ฉันทยา :


15. นุศรา :


16. เจนเนตร :


17. อัจฉรินธร :


18. แก้วกัลยา :


19. จันทรวิมล :


20. กนกพร :


21. อัจฉราพร :


22. จันทร์ทิพย์ :


23. กรรณิการ์ :


24. ดาหลา :


25. กมลฉัตร :


26. กชกร :


27. โสรยา :


28. จรัญญา : แพร่กระจาย


29. ฑิฑัมพร :


30. ขวัญฤทัย :


31. ภิณไลย์ญา :


32.จุฑารัตน์  :


33.ธัญวรัตน์  :


34. จรรยาภรณ์ : เครื่องประดับที่สวยงาม


35. ตรีรักษ์ : ชื่อเท่ๆ


36. นฤมล  :  ไม่มีมลทิน


37. จรัสพร :


38.  ธัญวลัย: กำไลดีเลิศ


39. กัลป์ยาณี  :


40. ธันยชนก :
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น